Ανθρώπινο Δυναμικό

Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία

Η Alfa Wood Group αναγνωρίζοντας την κοινωνική διάσταση των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, υιοθετεί πολιτική ασφάλειας & υγείας, μέσω της οποίας στοχεύει στην:

  • Ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας των αναγνωρισμένων κινδύνων, με την εφαρμογή προληπτικών συστημάτων και μέτρων για τον έλεγχο τους και την προστασία των εργαζομένων και των εγκαταστάσεών της.
  • Συνεχή έλεγχο και παρακολούθηση για αναγνώριση νέων ενδεχόμενων κινδύνων στις δραστηριότητες της και άμεση εφαρμογή μέτρων αναίρεσης ή ελαχιστοποίησης της επικινδυνότητας αυτών.

Με την ικανοποίηση των παραπάνω συνθηκών η Alfa Wood Group αποσκοπεί στην εξάλειψη, στο μέτρο του λογικά εφικτού, κάθε πιθανού κινδύνου ή/και επικίνδυνης κατάστασης, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη της ανθρώπινης υγείας.